Flóra a Fauna

Flóra:

CHKO Strážovské vrchy je prevažne lesnaté územie. Prevládajúcou drevinou je buk obyčajný (Fagus sylvatica), ojedinele sa vyskytuje hrab obyčajný (Carpinus betulus), dub zimný (Quercus petraea), vo vyšších polohách jedľa biela (Abies alba) a smrek obyčajný (Picea abies).
Územie CHKO Strážovské vrchy svojou rozmanitou flórou priťahovalo botanikov už od začiatku 19. storočia. Venovali mu pozornosť J. Ľ. Holuby, A. Rochel, K. Brancsik, neskôr J. Futák. Od konca minulého storočia publikovalo poznatky o flóre územia množstvo botanikov, z nich vynikali najmä stredoškolský učiteľ G. Runkovič a E. Fajmonová.

Fauna:

Vyznačuje sa veľkou diverzitou. Okrem lesných druhov sú hojné i druhy vyskytujúce sa v skalných, lúčnych, xerotermných a mokraďových biotopoch.Rozľahlá sústava nesprístupnených jaskynných priestorov vytvára ideálne podmienky pre zimovanie netopierov.

Menu

Hlavná stránka
Geografia
Turistika
CHKO
Flóra a Fauna
Jaskyne
Mapa
Fotogaléria
Pridajte Váš názor

Odkazy

CHránené krajinné oblasti

Lesy SR

Jaskyniarksy klub Strážovské vrchy